Telefonsamtalet började glatt, nästan varmt ”Ja, det går bra”. ”Är dörren stängd?”. ”Jag var här”. Du tittar dig omkring ”Jag har varit här”. ”Namnet” säger jag, ”namnet”. Du säger att en tanke kan öppna upp en plats där fantasi kan omstrukturera det befintliga. Det är en inbjudan till att prata med mig. Telefonen ringer. Ett ord: ”en värld”. Jag frågar, du är tyst. Om vi vill återinföra vårt sätt att vara i världen, måste vi börja med att beskriva världen på ett annat sätt. ”Ge mig ett namn” säger du. ”Det här är en avskedsmonolog” säger jag. ”Vems” frågar du? ”Det här är min livlina”, ”Säg vad som helst, prata, prata, det spelar ingen roll.”

 

I WAS HERE är ett samtal med en främling. Ett samtal som vill förändra. Ett samtal om ett liv, om tystnaden och om det som inte kan berättas. Ett samtal som letar efter spår av mänsklighet i allt omkring oss. Ett samtal om dig.

 

Det finns ingen scen. Det finns ingen publik. Ingen spotlight där någon kommer uppträda. Du är i ett mörkt rum. Du är i centrum. Men det är du som lyssnar omgiven av röster, som en omvänd konsert. Du kontrollerar situationen genom närhet och avstånd. En röst beskriver hur den aldrig kunnat se sig själv, att den aldrig har känt sig själv som den känner dig. Det låter trevande. ”Men vem är du, på riktigt?”. Det spelar ingen roll vem du är. Men i det ögonblicket är du allting. Någon beskriver ett vagt minne, försöker minnas. Ett löfte om säkerhet, men också en risk. Det finns andra människor där. Ibland är du ensam. Vi vet det. Vi tar hand om dig.

Du är där som The observer.

 

Jag ringer dig. Jag leder dig, jag kommer lyssna på dig, jag kommer vara uppriktigt nyfiken och jag kommer ställa frågor. Du kan vara tyst, men jag kommer låta dig prata. Jag kommer ta hand om dig och jag kommer låta andra lyssna på dig. Jag kommer göra din berättelse evig.

Du är där som The narrator.

 

I WAS HERE är en performanceinstallation av Osynliga Teatern som kombinerar en intim upplevelse, för en person per tillfälle, med en live-streaming som kan upplevas online eller i ett av utställningsrummen på Färgfabriken. Verket kombinerar en relationell situation med en allomslutande miljö, där frågor om tillit och empati undersöks i relation till vårt privata utrymme.

 

Utställningen bygger på publikens telefonsamtal och är uppdelad i två delar. Som publik kan du välja att besöka installationen antingen som The narrator eller som The observer, eller som båda.

 

Praktisk information:

 

The observer: För att uppleva denna del behöver du inte boka en biljett. Du kan komma och gå som du vill under öppettiderna.

 

The narrator: Begränsat antal platser. Längd ca 30 minuter. Denna del ges både på svenska och på engelska. För att uppleva verket som The narrator behöver du boka en biljett.

The phone call started happily, almost warmly, “Yes, it’s fine.” “Is the door closed?” “I was here.” You look around, “I have been here.” “The name,” I say, “the name.” You say that a thought can open up a place where fantasy can dismantle the existing one. It is an invitation to talk with me. The phone rings. One word: “a world.” I ask, you are quiet. If we will reintroduce our way of being in the world, we need to start by describing the world in another way. “Give me a name,” you say. “This is a farewell monologue,” I say. “Whose?” you ask. “It is my lifeline.” “Say what you want, talk, talk, it doesn’t matter.”

 

I WAS HERE is a conversation with a stranger. A conversation that will change. A conversation about a life, about silence and about what can’t be told. A conversation which looks for a path of humanity within everything around us. A conversation about you.

 

There is no stage. There is no public. No spotlights where someone is going to perform. You are in a dark room. You are in the center. But you are the one listening, surrounded by voices, like a reversed concert. You control the situation through proximity and distance. A voice describes how it couldn’t see itself, that it never felt itself as it feels you. It sounds tentative. “But who are you for real?” It doesn’t matter who you are, but in the blink of an eye you are everything. Someone describes a vague memory, trying to remember. A promise of security, but also a risk. There are other people there. Sometimes you are alone. We know it. We take care of you.

You are there as The Observer.

 

I call you. I lead you, I will listen to you, I will be sincerely curious and will ask questions. You can be quiet, but I will allow you to talk. I will take care of you and I will allow others to listen to you. I will make your story eternal.

You are there as The Narrator.

 

I WAS HERE is a performance installation by Osynliga Teatern which combines an intimate experience for one person per occasion with a live-stream that can be experienced online or in one of the exhibition spaces at Färgfabriken. The work combines a relational situation with an all-encompassing environment where questions of trust and empathy is tested in relation to our private sphere.

 

The exhibition is based on public telephone conversations and is divided into two parts. As a visitor, you can choose to participate in the installation either as The Narrator or as The Observer, or as both.

 

Practical information:

 

The Observer: To experience this part, you don’t need to book a ticket. You can come and go as you please during the opening hours.

 

The Narrator: Limited space available. The length is 30 minutes. This part is in both Swedish and English. To experience the work as The Narrator, you need to book a ticket.